Slovak Football Chant – Slovensko

Slovensko

Slovensko! clap clap clap
Slovensko! clap clap clap
Slovensko! clap clap clap…

Leave a Reply