De Herdertjes Lagen bij Nachte

 

Dutch Version

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij ‘d engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
‘t liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal op het kribje benee
Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer

Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d’engelenschaar
Wij kunnen van ‘t kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar

Ach kindje, ach kindje, dat heden
In ‘t nederig stalletje kwaamt
Ach, laat ons uw paden betreden
Want gij hebt de wereld beschaamd
Gij kwaamt om de wereld te winnen
De machtigste vijand te slaan
De kracht uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel weerstaan

 
Copyright 2012. Europeisnotdead. All Rights Reserved.

This Post Has One Comment

 1. The shepherds were at night
  They were in the field at night
  They kept the waiting full of faithful
  They had counted their sheep
  There they heard the angels sing
  Their songs fluent and ready
  The shepherds went to Bethlehem
  It ran against the new year

  When they came to Bethlehem
  There, three rays shot together
  A ray of up they noticed
  A ray on the crib bene
  There a ray burst from their eyes
  And fell on the Kindeke tar
  They were moved to tears
  And knelt down by Jesus

  Maria blushed with wealth
  Of humility and sweet joy
  The good Saint Joseph he stroked
  The Child of the People Delights
  The shepherds ordered to feed
  Their sheep of d’angels
  We can not separate from the crib
  We are waiting for the new year

  Ah, baby, oh, child, that today
  In the humble stall came
  Ah, let us enter your paths
  For you have made the world ashamed
  You came to win the world
  The most powerful enemy to strike
  The power of your love within
  Can not resist world nor hell

Leave a Reply

Close Menu
%d bloggers like this: